Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE

Βασικές αρχές κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς I: Άνωση και CAPE

Στόχοι μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τα παρακάτω:

  • Να περιγράψετε πώς η άνωση συμβάλλει στη δημιουργία μιας καταιγίδας και στα καθοδικά ή ανοδικά ρεύματα
  • Να προσδιορίζετε τα CAPE, LI, και CIN και να περιγράφετε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόγνωση καταιγίδων

Επιπλέον στόχοι

Στο τέλος αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση να κάνετε τα παρακάτω:

  • Να προσδιορίζετε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της άνωσης
  • Να περιγράφετε τον κύκλο ζωής μιας καταιγίδας
  • Να περιγράφετε το CAPE και να περιγράφετε πώς το CAPE υπολογίζεται από ένα τεφίγραμμα
  • Να περιγράφετε τον Δείκτη Ανωμεταφοράς (LI) και πώς υπολογίζεται από ένα τεφίγραμμα
  • Να εξηγείτε τις διαφορές μεταξύ CAPE και LI
  • Να περιγράφετε τον δείκτη αναχαίτισης κατακόρυφων κινήσεων μεταφοράς (CIN) και τους παράγοντες που τον δημιουργούν
  • Αν σας δοθούν 2 ραδιοβολίσεις, να διαλέγετε τη ραδιοβόλιση που δείχνει το δυνητικά πιο ισχυρό ανοδικό ή καθοδικό ρεύμα